xbAutoSave vital bug fix -> v2.0.0.3  (v2.0.0.2 broken) 17th February